Algemene voorwaarden

>Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden 2024-04-16T22:08:56+02:00

Algemene Voorwaarden
Theoriecentrum Eindhoven

Artikel 1 Definities

In de algemene voorwaarden hebben de navolgende woorden de volgende betekenis:

1.1 Theoriecentrum Eindhoven

De rechtspersoon die met de consument op afstand de overeenkomst aangaat.
Theoriecentrum Eindhoven is een onderdeel van Autorijschool Aydin gevestigd aan de Jan Romeinstraat 4 te Eindhoven. Enkel de website www.TheoriecentrumEindhoven.nl en het op die website gepubliceerd telefoonnummer behoren toe aan Theoriecentrum Eindhoven.

1.2 Autorijschool Aydin
Autorijschool Aydin is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder het nummer 59739584.

1.2 Cursist/kandidaat/leerling
De persoon, die 15,5 jaar of ouder is en zich door middel van het website www.Theoriecentrum Eindhoven.nl heeft aangemeld voor 1 of 2-daagse theoriecursus inclusief theorie-examen voor het categorie auto, motor of bromfiets;

1.3 Theoriecursus
De theorie-opleiding voor auto, motor en bromfiets rijbewijzen (categorie B, A of AM).

1.4 Overeenkomst
De overeenkomst op afstand tussen de cursist en Theoriecentrum Eindhoven op grond waarvan Theoriecentrum Eindhoven zich verplicht aan de cursist een theoriecursus te verzorgen en een examenplaats voor het CBR theorie-examen te reserveren.

1.5 CBR theorie examen
Het theorie examen rijbewijs A, B en AM waaraan de cursist deelneemt en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

1.6 Algemene voorwaarden
De voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst

2.1 De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Theoriecentrum Eindhoven en cursist betreft de theorie-cursussen voor de rijbewijs categorieën B, A en AM.

2.2 De overeenkomst komt tot stand nadat de cursist via de website van Theoriecentrum Eindhoven zich heeft aangemeld, een cursusdag(en) heeft gereserveerd en het gereserveerde examen door Theoriecentrum Eindhoven bij het CBR is ingekocht.
Onverminderd het voorgaande komt een overeenkomst ook tot stand nadat Theoriecentrum Eindhoven de elektronische aanmelding heeft bevestigd per e-mail, per sms-bericht of telefonisch.

2.3 Zodra de gekozen cursusdag vol zit, hierop zal in overeenstemming met het cursist een nieuwe datum vastgelegd worden.

2.4 Wanneer een cursist een aanmelding via de website plaatst, zal dit verwerkt worden in het CBR-systemen door middel van een theorie-aanvraag. Zodra de cursist de theorie-aanvraag wilt verwijderen dan zal dit uitdrukkelijk per mail gedaan moeten worden.

2.5 Als er van de algemene voorwaarden wordt afgeweken dan is dat enkel schriftelijk geldig.

2.6 Alle afbeeldingen, prijzen, teksten en overige gegevens zijn enkel een indicatie en onder voorbehoud van fouten en kunnen nimmer aanleiding geven tot schadevergoeding.

2.7 Om de gegevens juist te kunnen verwerken is het nodig dat de cursist bij de aanmelding het correcte e-mailadres en mobiele nummer opgeeft. Indien en voor zover door de cursist een onjuist e-mailadres wordt opgegeven kan Theoriecentrum Eindhoven niet aansprakelijk worden gehouden voor enige tekortkoming, dan wel schade voortvloeiende uit de onjuiste opgave van het e-mailadres.

2.8 Theoriecentrum Eindhoven behoudt het recht om zonder opgave van reden een cursist te weigeren.

Artikel 3 Betalingen en prijzen

3.1. Beschikbare cursusdagen incl. theorie-examens worden online via de website www.TheoriecentrumEindhoven.nl getoond.

3.2 Het aantal beschikbare plaatsen + locaties worden dagelijks bijgehouden op de website. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

3.3 De prijzen zoals weergegeven op de website van Theoriecentrum Eindhoven zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van typ/tikfouten. De prijzen kunnen te allen tijde door Theoriecentrum Eindhoven eenzijdig worden gewijzigd. Voor zover er een overeenkomst tot stand is gekomen, zullen de nieuwe prijzen vooreerst van toepassing zijn op de overeenkomst nadat de cursist hiermee heeft ingestemd. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen en de cursist niet wenst in te stemmen met de prijswijzigingen, dan staat het de cursist vrij om de overeenkomst kosteloos te annuleren, waarbij de annulering niet ziet op de reeds gereserveerde en gemaakte kosten voor het examen bij het CBR.

3.4 De cursist dient de kosten van het theorie-examen + theoriecursus op de aangewezen wijze te voldoen. De mogelijkheid om te betalen is contant of per overboeking vooraf.
De overeenkomst is bindend. Theoriecentrum Eindhoven behoudt zich het recht om bij de aanmelding de cursist te verplichten om een aanbetaling te doen.

3.5 De door Theoriecentrum Eindhoven gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW. Tevens zijn de opgegeven prijzen inclusief kosten van de huur, lunch, docent en eventuele oefenmateriaal. Examenkosten van het CBR zijn altijd BTW vrij.

Artikel 4 Annuleringen en wijzigingen

4.1 De cursist kan nadat de aanmelding heeft plaatsgevonden zijn aanmelding 1 week voor de cursusdatum kosteloos annuleren.

4.2 Indien Theoriecentrum Eindhoven geen tijdig afmelding (volgens artikel 4.1) heeft ontvangen of het cursist is niet verschenen, is de cursist schuldig om het gehele cursus bedrag + examen kosten te voldoen.

4.3 Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen geannuleerd worden indien dit 1 week voor aanvang van de cursus gebeurd. In alle andere gevallen blijft de overeenkomst gehandhaafd en is de cursist gehouden het volledige bedrag te voldoen. Een annulering of wijziging van de overeenkomst dient altijd schriftelijk (per mail) te geschieden.

4.4 Bij overlijdensgevallen of ziekmeldingen kan het theorie examen bij het CBR geannuleerd worden als het cursist voldoet aan artikel artikelen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 & 4.4.4. De theoriecursus zal dan verschoven worden naar een ander datum.
4.4.1
Om een medische reden is het verplicht om een bewijsstuk meesturen. Bijvoorbeeld een kopie van de doktersverklaring (afsprakenkaart oftewel het bewijs dat je naar een arts bent geweest) of de ziekenhuisopname formulier.
4.4.2
Vanwege het overlijden van één van de ouders of schoonouders, partner, kind, broer of zus, als het examen viel in de periode beginnend bij de overlijden dag tot en met de begrafenis c.q. crematie. Je moet dan een bewijsstuk meesturen. Bijvoorbeeld een kopie van de overlijdensadvertentie of rouwkaart.
4.4.3

Als militair op korte termijn wordt gedetacheerd. Je moet dan een bewijsstuk meesturen. Bijvoorbeeld een kopie van de oproep voor detachering of een verklaring van je commandant.

4.4.4

Geboorte van je kind op de dag vóór het examen of de dag van het examen. Je moet dan een bewijsstuk meesturen. Bijvoorbeeld een kopie van het geboortekaartje.

4.5 Het CBR zal alleen het examengeld restitueren (onder inhouding van administratiekosten) die volgens artikelen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 & 4.4.4 zijn omschreven.

4.6 Bij geen deelname dan wel bij annuleringen binnen 1 week voor aanvang van de cursus blijft de cursist het volledig cursusgeld en examengeld schuldig. Hierbij geldt geen uitzondering door bijvoorbeeld overmacht of andere redenen waarom de cursist niet deelneemt of kan deelnemen.

4.7 De cursist is het niet toegestaan wijziging in de cursusdag, dan wel het examen binnen 1 week voor aanvang van de cursusdag door te voeren.

4.8 Alle verzoeken tot annulering, wijzigingen, ziekmelding of afmeldingen dienen per e-mail via: info@TheoriecentrumEindhoven.nl te geschieden.

Artikel 5 Verplichtingen cursist

5.1 De cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen.
Indien cursist deze verplichting niet nakomt is Theoriecentrum Eindhoven gerechtigd de cursist de toegang tot de Theoriecursus te weigeren, zonder dat Theoriecentrum Eindhoven daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cursist.

5.2 Cursist dient zorg te dragen dat Theoriecentrum Eindhoven alle juiste gegevens van de cursist in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie examen aan te vragen.

5.3 Cursist zal de door Theoriecentrum Eindhoven eventueel ter beschikking gestelde gegevens alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden. De cursist onthoudt zich van elke handeling die ertoe kan leiden dat de aan de cursist overhandigde cursusmaterialen openbaar worden gemaakt.

5.4 De cursist dient aanwezig te zijn op het afgesproken tijdstip en de locatie en dient een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben (zie informatie betreft geldig legitimatie www.cbr.nl/.)
Indien de cursist zonder geldige afmelding niet aanwezig is op de afgesproken tijdstip en locatie, dan wel geen geldig legitimatiebewijs bij zich heeft, kan Theoriecentrum Eindhoven niet aansprakelijk zijn jegens de cursist voor de schade ontstaan uit de onjuiste afmelding, dan wel afwezigheid.

5.5 De cursist verklaart hiermee dat het doel is om de theoriecursus te volgen alleen om zich voor te bereiden om een CBR theorie-examen af te leggen, Mochten er andere doeleinden ten grondslag liggen, als gevolg waarvan Theoriecentrum Eindhoven directe of indirecte schade leidt of kan leiden, dan zal Theoriecentrum Eindhoven gerechtigd zijn om haar schade te verhalen op de cursist. Het is de cursist uitdrukkelijk verboden om van de cursus geluid- en/of beeldopnames te maken.

5.6 Bij overtreding van artikel 5.5 verbeurd de cursist een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 10.000 per overtreding.

Artikel 6 Verplichtingen Theoriecentrum Eindhoven

6.1 Theoriecentrum Eindhoven verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theoriecursus voor de auto, motor of bromfiets rijbewijzen.

6.2 De Theoriecentrum Eindhoven zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.

6.3 Theoriecentrum Eindhoven zal zorgdragen voor het cursusmateriaal gedurende cursus.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Theoriecentrum Eindhoven is enkel aansprakelijk voor directe schade die de cursist door toedoen of een nalaten van Theoriecentrum Eindhoven mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.

7.2 Theoriecentrum Eindhoven kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de cursist bij een CBR-theorie examen.

7.3 Theoriecentrum Eindhoven is in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door Theoriecentrum Eindhoven geleverde zaken.

7.4 De cursist vrijwaart Theoriecentrum Eindhoven tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit dan wel

Artikel 8 Overmacht

8.1 Theoriecentrum Eindhoven is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

8.2 Indien Theoriecentrum Eindhoven ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is Theoriecentrum Eindhoven gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 9 Garantie

9.1 Theoriecentrum Eindhoven verleent enkel garantie op de cursus indien de cursist voldoet aan de eisen die Theoriecentrum Eindhoven heeft opgesteld:
– Tijdig aanwezigheid conform de lestijden;
– De volledige cursus volgt;
– Uitgerust en fit verschijnt;
– Zich goed gedraagt en goed oplet tijdens de cursus;
– Zowel klassikaal als individueel mee doet;
– Vragen stelt wat de cursist niet begrijpt;
– Geen beperkingen zoals zware vorm van gedragsstoornissen en angst- en stemmingsstoornissen zoals ADHD, ADD, e.d. persoonlijke omstandigheden.
– De Nederlandse taal goed beheerst in woord en geschrift. (Referentieniveau 2F geëist, zie www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_taal/uitwerkingen/uitgelegd/)

Mocht de cursist aan een van de bovenstaande punten niet voldoen, dan is Theoriecentrum Eindhoven bevoegd om geen garantie te verlenen op de cursus en het recht tot weigeren voor een garantie regeling volgens artikel 9.2.

9.2 Onder garantie wordt verstaan dat een cursist, bij niet slagen, eenmalig de theoriecursus voor een gereduceerd tarief mag volgen. Het CBR theorie-examen en administratiekosten komt voor rekening van de cursist en valt niet onder de garantie (herkansing bedraagt €67,-). Om de garantie te genieten is het vereist dat cursist aan alle in artikel 9.1 genoemde voorwaarden voldoet. De garantie is geldig tot 4 weken na het afleggen van het eerste CBR examen. Hierna komt de garantie te vervallen.

9.3 Garantie is niet van toepassing als de cursist tussentijds zelf een theorie-examen heeft afgelegd bij het CBR of de machtiging is ingetrokken.

 

Artikel 10 Administratie en persoonsgegevens

10.1 Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor uw inschrijving en bij het CBR om een theorie-examen te kunnen aanvragen.

10.2 Een machtiging via mijncbr.nl is genoodzaakt om een examen te kunnen reserveren via het CBR. Hiermee geeft u Theoriecentrum Eindhoven de toestemming om een aanvraag in te dienen voor een theorie-examen.

10.3 De cursist geeft aan Theoriecentrum Eindhoven de toestemming om zijn/haar gegevens binnen Theoriecentrum Eindhoven, daaronder mede begrepen de gelieerde ondernemingen en ondernemingen waarmee Theoriecentrum Eindhoven samenwerkt te gebruiken en op te slaan.

10.4 Uw gegevens zullen niet aan derden verstrekt worden en ook niet aan reclame doeleinden gebruikt worden.

10.5 Foto’s/video’s die worden genomen door Theoriecentrum Eindhoven kunnen gebruikt worden voor Facebook, X (voorheen Twitter), Instagram en dergelijke social media sites en eigen website. Dit is ten behoeve promotie van het bedrijf.

10.6 De cursist onthoudt zich van uitlatingen die de goede naam van Theoriecentrum Eindhoven kunnen schaden.

Artikel 11 Toepasselijk recht

11.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij Theoriecentrum Eindhoven partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 Cursist en Theoriecentrum Eindhoven zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.